15 lipca 2018

PRZEJDŹ DO STRONY  GŁÓWNEJ 

Regulamin Parafialnego Rajdu Rowerowego

 

 

Regulamin

Andrzejowskiego Parafialnego Rajdu Rowerowego „Śladami Marszałka”


 

I. Organizator

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Andrzejowie

Rajd współfinansowany ze środków Powiatu Janowskiego


 

II. Kierownictwo Rajdu

Ks. Grzegorz Stadnik – Komendant Rajdu


 

III. Cele rajdu

 1. Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz sposobu na spędzanie wolnego czasu;

 

 1. Integracja mieszkańców Andrzejowa poprzez spędzenie czasu w gronie rodziny, sąsiadów i znajomych;

 

 1. Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Powiatu Janowskiego;

 

 1. Kształtowanie postawy patriotycznej w lokalnej społeczności poprzez odwiedzenie miejsc związanych z przejazdem Marszałka Józefa Piłsudskiego przez Andrzejów i okoliczne miejscowości.


 

IV. Termin i miejsce

Zbiórka uczestników w dniu 1 lipca 2018 r. o godz. 11.40 na parkingu przy kościele parafialnym w Andrzejowie.

Zakończenie rajdu na placu przy Szkole Podstawowej w Andrzejowie.


 

V. Trasa rajdu

Andrzejów – Bilsko – Wolica Pierwsza – Wolica Druga – Wierzchowiska Pierwsze – Węgliska – Andrzejów.


 

VI. Uczestnicy rajdu

 1. Wszyscy chętni, którzy osobiście zgłoszą chęć uczestnictwa w rajdzie oraz pisemnie potwierdzą znajomość regulaminu rajdu.

 2. Osoby poniżej 18 roku życia powinny posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, natomiast dzieci do lat 14 powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

VII. Warunki uczestnictwa

Każdy uczestnik musi posiadać sprawny rower oraz podpisując listę obecności potwierdzić stan zdrowia pozwalający na udział w tego typu imprezie.

VIII. Obowiązki organizatora

Organizator zapewnia: ubezpieczenie uczestników rajdu, napoje i posiłek.


 

IX. Obowiązki uczestników

 1. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się obsłudze rajdu w sprawach organizacyjnych i programowych oraz ścisłego przestrzegania regulaminu rajdu.

 

 1. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na trasie rajdu.

 

 1. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa własnego i współuczestników.

 

 1. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zachowania trzeźwości – obowiązuje zakaz spożywania alkoholu podczas jazdy i postojów.


 

X. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

   

 2. Rajd może zostać przełożony na inny termin w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych bądź zbyt małej ilości zgłoszonych osób.

   

 3. Nie przestrzeganie obowiązków uczestników spowoduje wykluczenie z rajdu. Taką decyzję podejmuje Komendant Rajdu.

 

 

 

 

 

 

strzałka do góry
strzałka do góry
strzałka do góry
strzałka do góry
strzałka do góry